Kişisel Veri Kanunu

ATILIM FAKTORİNG OLARAK KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ

Kişisel verilerin korunması Kanunu kapsamında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla aşağıda yer alan metin ile sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)uyarınca, Atılım Faktoring A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ TEMELLERİ 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu önde gelmekle birlikte faaliyet alanımız çerçevesinde tabi bulunduğumuz tüm mevzuat gerekliliği ile şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulması, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, raporlama, istihbarat, potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlarla faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılması; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; şirketimizin ürün / hizmetlerinin sunulabilmesi; akdettiğiniz sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesidir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin her türlü faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda sayılan kuruluşlar ile 3.kişiler; kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı, yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve 3. kişilerdir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ


Şirketimizin tüm hizmet birimlerinin müşteri görüşmeleri, web sitemize yapılan dijital başvurular, faktoring işlemleri, piyasa istihbaratı, sosyal medya, adli kayıtların taranması vb. yöntemler aracılığıyla Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği/geçebileceği sair kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizin korunması konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacağı gibi bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumakla sorumludur. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması, güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na bildirmeyi taahhüt etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11.MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurtiçinde / yurtdışında aktarıldığı 3.kişileri bilme,
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) Kişisel bilgilerinizin aktarıldığı 3.kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çımasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu hakkınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveriguvenligi@atilimfaktoring.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili kisiselveriguvenligi@atilimfaktoring.com.tr e-posta kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kapsam haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşmak için tıklayınız.